top of page

二人共享同影 1 個主題 及 各自獨照 1 個主題 (共選3個主題)

揀 1 個主題兩位小主角同時一齊影,大部份合照,每人各會影些獨照。提早15分鐘到場+30分鐘拍攝 *請預返連換衫執拾等全程共55-65分鐘。

  • 每位$438,週末紅日每位+$90


bottom of page